Podróż za jeden uśmiech

Regulamin

1. Postanowienia ogólne. 

 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zmian), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006, Nr 38, poz 266). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 Nr 1137).
 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1.  Zamawiający – osoba lub podmiot korzystający z usług przewozu na podstawie zamówienia.
  2. Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów autokarem (busem) na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej, nazwa Przewoźnika podana jest w zamówieniu lub umowie.
  3. Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu.
  4. Zamówienie – jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Zamawiającym.
  5. Umowa przewozu- jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Zamawiającym.
 3. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów wykonywanych przez Przewoźnika.
 4. Złożenie zamówienia lub podpisanie umowy przewozu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zamawiający 

 1. Zamawiający odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru (busa).
 2. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z usługi przewozu jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty wynikającej z cennika.

3. Pasażer 

 1. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak ww. dokumentów
 2. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i komfortu podróżowania, oraz stosować się do zaleceń obsługi pojazdu.
 3. W przypadku, gdy autokar (bus) jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna w chwili, kiedy znajdują się one poza autokarem (busem).
 5. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze (busie). Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem (busem), nie są objęte tym ubezpieczeniem.

4. Przewoźnik 

 1. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer: 
  1. nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
  3. znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży podróżnych. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer oraz Zamawiający.
 2. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, , ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
 3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np., warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).
 4. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu autokarem (busem) zastępczym – innym niż przewoźnika.
 5. W przypadku zerwania umowy lub zamówienia przez Przewoźnika jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wynikającej z cennika.
5. Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika, w okresie 7 dni od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
 2. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Zamawiający bądź jego pełnomocnik.
 3. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
 4. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty.
 5. W terminie 30 dni od dostarczenia reklamacji Przewoźnik rozpatruje reklamację. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z zastrzeżeniem powiadomienia Zamawiającego o przyczynach wydłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji. Zawiadomienie to winno nastąpić przed upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Przewoźnika.
 6. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.
6. Postanowienia końcowe 

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ujęte w punkcie 1.1 oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.